Mặt bằng tầng 18 chung cư Watermark Hồ Tây là căn hộ Penthouse 2 tầng với 4 căn hộ/ sàn. Các loại diện tích căn hộ Penthouse: 298.89m2, 322.09m2, 324.45m2, 376.44m2.

Sơ đồ mặt bằng thiết kế Penthouse

Penthouse loại A1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại A1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại A1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại A1

Penthouse Watermark loại A2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại A2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại A2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại A2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại A2

Penthouse Watermark loại B1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại B1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại B1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại B1

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại B1

Penthouse Watermark loại B2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại B2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng dưới loại B2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại B2

Sơ đồ thiết kế Penthouse Watermark tầng trên loại B2